TermsAndConditions

Algemene voorwaarden Ecoportaal. 

 

1. Algemene bepalingen 

1.1 Onder Ecoportaal wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan iedere tot de 
groep van Ecoportaal behorende rechtspersonen en vennootschappen die 
overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 2:24a t/m 2.24c Burgerlijk Wetboek 
aan Ecoportaal zijn verbonden en welke, voor zichzelf aan de andere partij die 
geacht wordt te handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf, dan wel in 
het kader van een publieke taak (hierna: de Opdrachtgever), een aanbieding 
heeft gedaan of voor zichzelf met opdrachtgever een verbintenis is aangegaan en 
welke deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard. 

 

1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Ecoportaal 
opgestelde aanbiedingen en tussen hem en de opdrachtgever gesloten 
overeenkomsten. Zij zijn tevens van toepassing op alle verbintenissen die 
voortvloeien uit nadien tussen partijen gesloten overeenkomsten. Toepassing van 
door de opdrachtgever ingeroepen algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van 
de hand gewezen. 

 

2. Aanbieding 

2.1 Een offerte van Ecoportaal is geheel vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk is 
bepaald. Bestellingen, naar aanleiding van een offerte, zijn als geaccepteerd te 
beschouwen, nadat deze door Ecoportaal schriftelijk zijn bevestigd. 

2.2 Alle prijzen in de aanbieding zijn inclusief BTW en zijn geldig voor een 
periode van 30 dagen, tenzij schriftelijk anders wordt aangegeven. 

2.3 De van de aanbieding deel uitmakende documenten (zoals tekeningen, 
technische beschrijvingen, berekeningen e.d.) zijn zo nauwkeurig mogelijk, doch 
zijn niet bindend en blijven het (intellectuele) eigendom van Ecoportaal. Zij mogen 
niet zonder haar toestemming worden gebruikt, gekopieerd of aan derden ter 
hand worden gesteld of op andere wijze openbaar worden gemaakt. 

2.4 Indien de opdrachtgever de aanbieding niet aanvaardt, is hij verplicht terstond 
alle in het vorige artikel bedoelde gegevens terug te geven aan Ecoportaal. 

2.5 Ecoportaal is gerechtigd de kosten die gemoeid zijn met de aanbieding in 
rekening te brengen, mits zij de opdrachtgever vooraf schriftelijk op deze kosten 
heeft gewezen. 

 

3. Tot stand komen van de overeenkomst 

3.1 Indien de aanbieding van Ecoportaal wordt aanvaard, dan komt de 
overeenkomst eerst tot stand op het moment dat Ecoportaal en opdrachtgever deze 
binnen redelijke termijn hebben bevestigd door middel van de ondertekening van 
een opdracht, hetzij met de uitvoering van het werk is aangevangen. 

3.2 Ecoportaal kan niet eerder gehouden worden met de uitvoering van het werk aan 
te vangen dan nadat alle daarvoor noodzakelijke gegevens in zijn bezit zijn en hij 
de overeengekomen (termijn) betaling heeft ontvangen. 

3.3 Ecoportaal kan verlangen dat de opdrachtgever, in een voor Ecoportaal acceptabele 
vorm, zekerheid stelt voor de nakoming van zijn betalingsverplichtingen, voordat zij 
tot acceptatie van de bestelling en/of levering overgaat. 

 

4. Wijziging van de overeenkomst 

4.1 De opdrachtgever aanvaardt dat, indien partijen overeenkomen dat de te leveren 
diensten worden uitgebreid of gewijzigd, het tijdstip van voltooiing van de 
werkzaamheden daardoor kan worden beïnvloed. Ecoportaal zal de opdrachtgever 
daaromtrent zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen. 

4.2 Indien voor de werkzaamheden een vaste prijs is afgesproken, dan zal Ecoportaal 
de opdrachtgever tevoren inlichten indien een uitbreiding of wijziging als hiervoor 
bedoeld, tot gevolg heeft dat de overeengekomen prijs wordt beïnvloed. 

4.3 De opdrachtgever is niet gerechtigd de door Ecoportaal bij de uitvoering van het 
werk ingeschakelde hulppersonen werkzaamheden te laten uitvoeren, die niet in 
verband staan met het werk. 

4.4 Kostenverhogende omstandigheden die niet te wijten zijn aan Ecoportaal 
worden, met inachtneming van het bepaalde in artikel 7, verrekend als meerwerk. 

 

5. Verplichtingen Ecoportaal 

5.1 Ecoportaal neemt bij de uitvoering van het werk de daarop van toepassing 
verklaarde voorschriften in acht. Eventuele financiële gevolgen van wijzigingen in 
de voorschriften tussen de datum van de aanbieding en de oplevering van het 
werk zullen als meerwerk worden verrekend. 

5.2 In de daarvoor in aanmerking komende gevallen instrueert en onderricht 
Ecoportaal de opdrachtgever of de door deze aangewezen personen betreffende het 
in werking stellen en bedrijfsvaardig houden van het opgeleverde werk. Omvang, 
datum van aanvang en tijdsduur van bedoelde verplichtingen worden 

naar redelijkheid door Ecoportaal bepaald. 

5.3 Afwijkingen in kwaliteit en/of de hoedanigheid van ge- of vermaakte, dan wel 
geleverde zaken, welke uit technisch oogpunt niet te vermijden zijn, dan wel volgens 
algemeen handelsgebruik worden aanvaard of toelaatbaar geacht, leveren nimmer 
enige grond op voor, hetzij reclames, hetzij ontbinding van de betreffende 
overeenkomst. 

 

6. Verplichtingen opdrachtgever 

6.1 De opdrachtgever is jegens Ecoportaal verplicht om de uitvoering van het werk 
mogelijk te maken binnen de normale werktijden van Ecoportaal en onder condities 
die voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen en andere overheidsvoorschriften. 

6.2 De opdrachtgever dient Ecoportaal voor aanvang van de werkzaamheden de 
voor het werk benodigde goedkeuringen (zoals vergunningen en ontheffingen), 
alsmede alle voor het werk noodzakelijke gegevens te overleggen. Een eventuele 
vertraging als gevolg van een late aanlevering van deze gegevens komt voor 
rekening van de opdrachtgever. 

6.3 Ecoportaal dient te beschikken over de aansluitingsmogelijkheden ten behoeve 
van de werkzaamheden en het testen. De kosten van de benodigde energie zijn 
voor rekening van de opdrachtgever. 

6.4 De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het aanvragen van de 
aansluiting(en) van de installaties op het net van het desbetreffende nutsbedrijf 
respectievelijk op de diverse openbare transmissienetten. De aansluitkosten zijn 
voor rekening van de opdrachtgever. 

6.5 De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat door derden uit te voeren 
(bouwkundige) werkzaamheden en/of leveringen, welke niet tot het werk van 
Ecoportaal behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht, dat de uitvoering van het 
werk daarvan geen vertraging ondervindt. Indien desondanks vertraging als 
voornoemd ontstaat, dient de opdrachtgever Ecoportaal hiervan terstond in kennis te 
stellen. 

6.6 Het buiten schuld van Ecoportaal vertraagd raken van de montage of anderszins 
ontstaan van kosten veroorzakende omstandigheden, blijft voor rekening van de 
opdrachtgever. 

6.7 De opdrachtgever draagt zorg voor het tijdig aanwezig zijn van adequate en 
veilige hulpwerktuigen voor het horizontaal en verticaal verplaatsen van voor het 
werk benodigde zware onderdelen. 

6.8 Tevens draagt de opdrachtgever zorg voor de bereikbaarheid van de plaats 
van uitvoering van het werk, alsmede voor de geschiktheid van de 
toegangswegen tot de plaats van het werk. 

6.9 De opdrachtgever draagt het risico voor schade aan en verlies van 
materialen, onderdelen of gereedschappen die op het werk zijn aangevoerd. 

6.10 De opdrachtgever draagt het risico voor schade veroorzaakt door gebreken 
of ongeschiktheid van zaken die van hem afkomstig zijn dan wel zijn 
voorgeschreven of bij een voorgeschreven leverancier moeten worden betrokken 
en voor de niet of niet tijdige levering van bedoelde zaken. 

6.11 De opdrachtgever draagt het risico voor schade veroorzaakt door fouten of 
gebreken in de door hem verstrekte tekeningen, berekeningen, constructies, 
bestekken en uitvoeringsvoorschriften. 

6.12 De opdrachtgever draagt het risico voor de ondeugdelijke nakoming van de 
overeenkomst die te wijten is aan de door hem voorgeschreven hulppersonen. 

6.13 De opdrachtgever draagt het risico voor schade die te wijten is aan 
onrechtmatige daden van nevenaannemers en hun hulppersonen. 

6.14 De opdrachtgever draagt het risico voor het van Ecoportaal afkomstige ontwerp, 
indien en voor zover dat door hem is goedgekeurd. 

6.15 De opdrachtgever vrijwaart Ecoportaal voor alle aanspraken van derden ter 
zake van schaden die krachtens deze voorwaarden voor rekening van de 
opdrachtgever blijven, met inbegrip van schaden als gevolg van inbreuken op 
intellectuele en industriële eigendomsrechten. 

6.16 De opdrachtgever staat Ecoportaal toe naamsaanduidingen en reclame op het 
werkterrein of aan het werk aan te brengen. 

 

7. Verrekening van meer- en minderwerk 

7.1 Verrekening van meer- en minderwerk vindt plaats: 

a. in geval van bestekswijzigingen (wijzigingen in het bestek, het werk of de 
voorwaarden van uitvoering van het werk); 

b. in geval van afwijkingen van de bedragen van stelposten en verrekenbare 
en/of geschatte hoeveelheden; 

c. in de gevallen als in deze voorwaarden bepaald. 

Elk van de totalen resp. het saldo van de bijbetalingen en inhoudingen als gevolg 
van bestekswijzigingen, mogen niet meer bedragen dan 15 resp. 10% van de 
aanneemsom. 

7.2 Verrekening van het meerwerk geschiedt ineens bij het verschijnen van de 
eerstvolgende betalingstermijn. Is geen termijnbetaling overeengekomen dan na 
de voltooiing daarvan. 

7.3 Verrekening van het minderwerk geschiedt ineens bij de eindafrekening. 

7.4 Indien het totaal van het minderwerk dat van het meerwerk overtreft, heeft 
Ecoportaal recht op een bedrag gelijk aan 15% van het verschil tussen die totalen. 

7.5 Het niet voorhanden zijn van een schriftelijke opdracht tot meerwerk laat de 
aanspraken van Ecoportaal op verrekening daarvan onverlet. 

 

8. Oplevering 

8.1 De door Ecoportaal opgegeven en gehanteerde leveringstermijnen geven streefdata 
aan. Zij kunnen in geen geval als termijn bedoeld in art. 6:83 sub a BW worden 
beschouwd, tenzij zulks uitdrukkelijk schriftelijk door partijen is overeengekomen. 
Ecoportaal kan nimmer aansprakelijk gehouden worden voor de gevolgen van een 
overschrijding van de genoemde leveringstermijn. Bij overschrijding van de 
leveringstermijn zal Ecoportaal in overleg treden met de opdrachtgever. 

8.2 Het werk wordt als opgeleverd beschouwd wanneer Ecoportaal aan de 
opdrachtgever kennis heeft gegeven dat het werk voltooid, getest en bedrijfsklaar 
is en deze het werk heeft goedgekeurd dan wel aanvaard, hetzij wanneer uiterlijk 
acht dagen zijn verstreken nadat Ecoportaal schriftelijk aan de opdrachtgever heeft 
verklaard dat het werk voltooid, getest en bedrijfsklaar is en deze heeft nagelaten 
het werk binnen die termijn goed te keuren dan wel te aanvaarden, hetzij 
wanneer de opdrachtgever het werk (vroegtijdig) in gebruik neemt, met dien 
verstande, dat door (vroegtijdige) ingebruikneming van een gedeelte van het 
werk, dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd. 

8.3 Kleine gebreken die kunnen worden hersteld binnen de garantietermijn en die 
het functioneren van het werk niet beïnvloeden, zullen de oplevering niet in de 
weg staan. 

8.4 Oplevering ontslaat Ecoportaal van alle aansprakelijkheid voor gebreken die de 
opdrachtgever op dat tijdstip redelijkerwijs had moeten ontdekken. 

8.5 Als gevolg van de oplevering gaat het risico voor het werk over van Ecoportaal
naar de opdrachtgever. 

 

9. Betaling 

9.1 Alle prijzen zijn exclusief BTW. Ecoportaal volgt de in de installatiebranche 
gebruikelijke risicoregeling. Deze regeling is bij Ecoportaalop te vragen. Ecoportaal
informeert de opdrachtgever in dat geval omtrent de in de aanbieding 
gehanteerde loon-materiaalverhouding. 

9.2 Ecoportaal kan verlangen dat de opdrachtgever, in een voor Ecoportaal acceptabele 
vorm, zekerheid stelt voor de nakoming van zijn betalingsverplichtingen, voordat zij 
tot acceptatie van de bestelling en/of levering overgaat. 

9.3 Betaling door de opdrachtgever geschiedt, tenzij anders overeengekomen, in 
termijnen naar evenredigheid met de voortgang (in geval van regie) en/of 
tijdsduur (in geval van aanneming) van het werk, dan wel (in geval van gewone 
levering van zaken) ineens. Betaling dient plaats te vinden zonder enig beroep op 
korting, verrekening of opschorting uit welken hoofde dan ook, behoudens voor 
zover bij arbitrale of rechterlijke uitspraak is vastgesteld dat de opdrachtgever een 
verrekenbare tegenvordering of een grond tot opschorting heeft. 


9.4 Bij regie en gewone levering van zaken dient betaling telkens plaats te vinden 
uiterlijk binnen 30 dagen na verzending van de factuur. Bij vooruitbetaling dient 
de betaling uiterlijk binnen zeven dagen na het sluiten van de overeenkomst en/of 
bij het tekenen van de opdracht te worden verricht. 

9.5 Bij aanneming geschiedt betaling als volgt: 

– 30% uiterlijk binnen zeven dagen na het sluiten van de overeenkomst, en/of bij 
het tekenen van de opdracht; 

– 30% uiterlijk bij de start van het werk; 

– 40% uiterlijk veertien dagen na de oplevering van het werk. 

9.6 Betaling van meerwerk dient te geschieden binnen 14 dagen na 
factuurdatum. 

9.7 Indien de betaling niet tijdig is verricht, verkeert de opdrachtgever in verzuim 
en is Ecoportaal bevoegd het werk en de garantie te schorsen, onverminderd de 
haar verder toekomende rechten. 

9.8 De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle kosten van buitengerechtelijke en 
gerechtelijke aanmaning of incassering en voorts alle overige kosten die direct of 
indirect het gevolg zijn van de niet-nakoming door de opdrachtgever. 

9.9 Behoudens het hierboven gestelde zal Ecoportaal, indien de opdrachtgever in ver-
zuim verkeert, het recht hebben haar gerechtelijke en buitengerechtelijke in-
cassokosten in rekening te brengen ter hoogte van 15% van het netto factuurbedrag 
(met een minimum van € 150,00) vermeerderd met de volgens deze voorwaarden 
verschuldigde rente of ter hoogte van de werkelijke incassokosten indien deze meer 
bedragen. De opdrachtgever is eveneens verplicht Ecoportaal de kosten te vergoeden, 
indien deze het faillissement van de opdrachtgever aanvraagt. 

9.10 Vorderingen die niet tijdig zijn voldaan worden verhoogd met een rente van 1% 
per maand, ingaande vanaf de vervaldag van de betreffende factuur, waarbij een 
gedeelte van een maand als een gehele maand wordt beschouwd. 

9.11 Een door de opdrachtgever gedane betaling strekt in de eerste plaats in 
mindering op alle verschuldigde kosten en rente en tenslotte in mindering op 
opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever 
dat de voldoening betrekking heeft op latere rekeningen. 

 

10. Overmacht 

10.1 In geval van overmacht is Ecoportaal bevoegd zonder rechterlijke tussenkomst, 
hetzij de uitvoering van het werk voor ten hoogste zes maanden te schorsen, 
hetzij het werk in onvoltooide staat te beëindigen, zonder dat hij tot enige 
schadevergoeding gehouden zal zijn. Alle tot dan toe door Ecoportaal gemaakte 
kosten zullen terstond en in zijn geheel opeisbaar zijn. 

10.2 Ecoportaal is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting, indien zij daartoe 
is verhinderd door een omstandigheid, die niet te wijten is aan haar schuld, noch 
krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar 
rekening komt. Als zodanige omstandigheden worden aangemerkt: vertraging bij 
aanlevering door toeleveranciers; werkstaking bij Ecoportaal, schaarste van waren, 
staking of vertraging van vervoerders; ziekte van personeel van Ecoportaal. 

10.3 Als door overmacht de aanvang, dan wel de uitvoering van (een gedeelte van) 
een overeenkomst meer dan drie maanden is vertraagd, hebben zowel 
opdrachtgever als Ecoportaal het recht de overeenkomst te ontbinden zonder dat hieruit 
recht op schadevergoeding voortvloeit, echter de opdrachtgever is verplicht tot 
betaling van alle tot op dat moment reeds geleverde zaken en verrichte 
werkzaamheden. 

 

11. Ontbinding 

10.1 De overeenkomst kan, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, 
uitsluitend worden beëindigd door ontbinding en zulks uitsluitend indien de andere 
partij toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de wezenlijke verplichtingen 
ingevolge de overeenkomst en deze een redelijke termijn om alsnog tot nakoming 
over te gaan heeft laten verstrijken. De ontbinding dient te geschieden bij aangete-
kende brief aan de andere partij. Rechterlijke tussenkomst is niet vereist. Ecoportaal is 
hieraan voorafgaand bevoegd, te harer keuze, de uitvoering van het werk te 
schorsen. 

10.2 Indien op het moment van ontbinding reeds prestaties zijn verricht, geldt de 
ontbinding uitsluitend voor dat gedeelte, dat nog niet is uitgevoerd. Bedragen die 
Ecoportaal vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter 
uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven onverminderd 
verschuldigd en worden op het moment van ontbinding terstond en in hun geheel 
opeisbaar. 

10.3 Onverminderd het hieromtrent in het voorgaande gestelde behoudt Ecoportaal zich 
het recht voor de lopende overeenkomsten tussen haar en de opdrachtgever als 
ontbonden te beschouwen, ongeacht of aan de overeenkomst(en) reeds geheel of 
gedeeltelijk uitvoering is gegeven, en wel zonder rechterlijke tussenkomst en zonder 
dat enig bericht van verzuim zal zijn vereist, op het tijdstip waarop de opdrachtgever 
in staat van faillissement wordt verklaard, in surséance van betaling geraakt, wordt 
toegelaten tot de WSNP, of door beslaglegging, onder curatelestelling of anderszins 
de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen daarvan verliest tenzij 
afdoende zekerheid wordt gesteld voor betaling van alle door de opdrachtgever aan 
Ecoportaal verschuldigde sommen en voorts in het geval waarin de opdrachtgever zich 
niet houdt aan het gestelde in deze algemene voorwaarden, waaronder het voldoen 
aan de betalingsverplichtingen. 

10.4 Ontbinding en schorsing heeft tot gevolg dat Ecoportaal niet gehouden is tot 
enige schadevergoeding of garantie. 

 

12. Eigendomsvoorbehoud 

12.1 Zaken geleverd door Ecoportaal blijven, hoewel ter beschikking gesteld aan deze, 
onvoorwaardelijk eigendom van Ecoportaal, totdat de opdrachtgever de factu(u)r(en) 
over die zaken en tevens alle kosten die de opdrachtgever aan Ecoportaal verschuldigd 
mocht zijn, zoals rente en incassokosten, heeft voldaan. 

12.2 De opdrachtgever verplicht zich terugname van de zaken mogelijk te maken 
door toegang te verlenen tot woning, (bedrijfs)gebouwen, alsmede (bedrijfs)terrein 
gedurende de normale kantooruren. 

 

13. Garantie 

13.1 Onverminderd eventuele afwijkende garantiebepalingen van de producenten 
van geleverde zaken zal Ecoportaal gedurende een periode van zes maanden na 
oplevering Ecoportaal naar beste vermogen eventuele materiaal- en fabricagefouten 
in de geleverde zaken herstellen indien deze binnen die periode gedetailleerd 
omschreven bij Ecoportaal zijn gemeld. Alle vervangen onderdelen worden 
eigendom van Ecoportaal. De garantieverplichting strekt zich slechts uit tot gebreken 
die ten tijde van de oplevering redelijkerwijs niet waarneembaar waren en die zich 
vertonen onder normale bedrijfsomstandigheden en bij een juiste wijze van 
gebruik van de zaken. Zij vervalt indien de fouten geheel of gedeeltelijk het 
gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, van buiten komende 
oorzaken zoals bijvoorbeeld brand- of waterschade, of indien de opdrachtgever 
zonder toestemming van Ecoportaal wijzigingen in de zaken of in de onderdelen die 
door Ecoportaal zijn geleverd, aanbrengt of doet aanbrengen, dan wel normale 
slijtage of gebreken waarvoor de opdrachtgever aansprakelijk is ingevolge de 
artikelen 6.9 t/m 6.11. 

13.2 Werkzaamheden en kosten van herstel buiten het kader van deze garantie 
zullen door Ecoportaal in rekening worden gebracht conform zijn gebruikelijke 
tarieven. 

13.3 Om zich op de rechten voortvloeiende uit artikel 13.1 te kunnen beroepen, 
dient de opdrachtgever Ecoportaal onverwijld schriftelijk van de geconstateerde 
gebreken in kennis te stellen, aannemelijk te maken dat de gebreken moeten 
worden toegeschreven aan de minder goede hoedanigheid of gebrekkige 
uitvoering van het werk, dan wel indien en voor zover het ontwerp van het werk 
van Ecoportaal afkomstig is het rechtstreekse gevolg zijn van een verwijtbare fout 
van Ecoportaal, onverminderd het bepaalde in artikel 6.13, alle medewerking te 
verlenen om hem in staat te stellen de gebreken binnen een redelijke termijn weg 
te nemen. 

13.4 Indien naar het oordeel van Ecoportaal de kosten van herstel in geen 
verhouding staan tot het belang van de opdrachtgever bij herstel, heeft de 
opdrachtgever recht op schadevergoeding. 

 

14. Aansprakelijkheid Ecoportaal 

14.1 Ecoportaal herstelt voor eigen rekening schade aan het werk, die is ontstaan 
alvorens het werk is opgeleverd, tenzij deze schade niet door hem is veroorzaakt 
of het anderszins onredelijk is dat deze schade voor zijn rekening komt, 
onverminderd het bepaalde in artikel 5.8. 

14.2 Ecoportaal is aansprakelijk voor door de opdrachtgever geleden schade aan 
personen en andere zaken dan het werk, voor zover deze schade is veroorzaakt 
door de uitvoering van het werk en het gevolg is van schuld van Ecoportaal of van 
door hem ingeschakelde hulppersonen, indien en voor zover deze 
aansprakelijkheid door zijn verzekering wordt gedekt. 

14.3 De beide voorgaande artikelen gelden op overeenkomstige wijze, indien 
Ecoportaal werkzaamheden verricht ter vervulling van zijn garantieverplichting 
ingevolge artikel 13.1. 

14.4 Na de oplevering is Ecoportaal niet verder aansprakelijk voor tekortkomingen 
aan het werk dan tot nakoming van zijn in de artikelen 13.1 t/m 13.4 omschreven 
garantieverplichting. 

14.5 Ecoportaal is slechts aansprakelijk voor de door de opdrachtgever geleden 
schade als gevolg van de in artikel 13.1 bedoelde gebreken, indien en voor zover 
deze aansprakelijkheid door zijn verzekering wordt gedekt. 

14.6 Indien Ecoportaal ingevolge de artikelen 14.2 en 14.5 gehouden is de schade 
die de opdrachtgever lijdt te vergoeden, zal deze vergoeding niet meer bedragen 
dan het totaal van de bedragen van het eigen risico van zijn verzekering en de 
door de verzekering gedane uitkering. 

14.7 Voor andere dan de in de voorgaande artikelen bedoelde schaden die de 
opdrachtgever mocht lijden, waaronder begrepen aanvullende schadevergoeding 
in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade 
wegens gederfde winst, is Ecoportaal nimmer aansprakelijk. 

14.8 Elke aanspraak op vergoeding of herstel van vóór resp. na de oplevering 
geleden schade vervalt, indien deze aanspraak niet uiterlijk op de dag van de 
oplevering resp. op de dag waarop de garantieperiode afloopt kenbaar is 
gemaakt. 

14.9 De rechtsvordering tot schadevergoeding of tot herstel van de 
opdrachtgever jegens Ecoportaal ingevolge deze voorwaarden, verjaart door verloop 
van één jaar nadat de opdrachtgever ter zake heeft geprotesteerd. 

 

15. Toepasselijk recht en forumkeuze 

15.1 Op de overeenkomst en op alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien, is 
uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

15.2 Elk geschil tussen Ecoportaal en opdrachtgever, zal met uitsluiting van de 
gewone rechter worden geslecht door de Raad van Arbitrage voor de 
metaalnijverheid en -Handel. 

15.3 In afwijking van het voorgaande artikel is Ecoportaal bevoegd het geschil te 
laten beslechten door de gewone rechter. Ecoportaal meldt deze keuze aan de 
opdrachtgever. De geschillen zullen in dat geval uitsluitend worden beslist door de 
bevoegde instantie in het arrondissement Boxmeer. 

 

Deze voorwaarden zijn tevens te zien op de website van Ecoportaal
(www.ecoportaal.nl)